Category Archives: 学习学习再学习

南怀瑾老师讲诸葛亮《诫子书》 jie’zi’shu

http://techkata.com/wp-content/uploads/2019/01/nanhuaijin.jpeg

夫(fú)君子之行,静以修身,俭以养德。非澹(淡)泊无以明志,非宁静无以致远。夫(fú)学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能冶性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!(“诫子书”的标题为后人所加)

“君子之行,静以修身,俭以养德”,他告诉儿子,先学会宁静,宁静不是单指打坐时思想的宁静,而是你心境要随时可以宁静,欲望减轻了。第二是“俭”,这个“俭”好像省钱的俭,同样的一个寓意,简化,脑子情绪不要复杂,一切都要简化,抓到要点。尤其这个时代,事情那么多,大家都忙昏了头,都在拼命,精神问题越来越多,要好好学习“俭”和“静”。静以修身,俭以养德。

“非澹泊无以明志,非宁静无以致远”,求学问的道理,先要把自己的思想情绪学会淡化,甘于寂寞,甘于淡泊,要安静。你天天要去玩,欲望太多,卡拉OK呀,交男朋友啊,交女朋友啊,耽误很多时间的。求学是非宁静无以致远。

“夫学须静也”,学问要宁静。“才须学也”,才能是靠学问培养的。“非学无以广才,非静无以成学。”诸葛亮一辈子写的信都是几句,很简单,所以诸葛亮的一生只有两篇大文章哦,就是万古流传的《(前、后)出师表》。他文学水平非常高,写的信简单扼要,有时候只三句话,包含了很多。

“慆慢则不能研精,险躁则不能理性”,“慆慢”,傲慢,“慆”,自己得少为足,有一点点懂就认为了不起了,然后傲慢,看不起别人了,这样求学没有用啊,不能研精,不能深入了。“险躁”,心里蹦蹦跳跳的,情绪很乱,则不能理性,不能养静。这句话讲做学问。

然后下面告诫儿子的话,“年与时驰,意与日去”,年龄一年一年长大了,时间溜走了,时间像车子一样,跑过去很快很快。“意与日去”,我们的意志、思想随着年龄大了会懒,堕落,勇气没有了。这八个字非常重要!

他告诫“遂成枯落,悲叹穷庐,将复何及也”。他说如果你犯了这个毛病,一天偷懒,以上的告诫你做不到,随着年岁老大,“遂成枯落”,永远就是这个程度了!年纪大了才后悔,“悲叹穷庐”,少年不努力,老大徒伤悲啊!有屁的用啊!“将复何及也”,那个时候都来不及啦!

这是诸葛亮告诫儿子的一封信,简单明了,一辈子都适用。所以诸葛亮的一生,你看虽然帮助刘备建立一个国家,当宰相,他始终是“澹泊宁静”四个字,是他的学问修养。他死了以后,现在是万古一人,大家都想学他。他的学问是宁静来的,所以知识分子要学他。

《国学与中国文化》

关于投资注意力

最近身体稍微恢复了一些,意识到一个问题注意力的保持需要重视起来,这是一个人做事情的最宝贵的资源,只有能随时做到心流状态,人的思维才足够活跃,文思泉涌,达到共振,达到高潮。心态和意识得到双重提高,精神和身体达到共振,也是身体最舒服的感觉,会有学会学懂的充实感,不虚。有点四禅中的粗缠味道。
突然又联想到思考或者解决任何问题的整体模型都可以考虑从太极八卦来建模这是思考问题的本源模型===这个要重点研究下原理

所谓聚精会神,四个字,聚人精气,会入神思,精和神都是承载在身体之上,所以 眼到,手到才会通神,耗费的是精,也就是能量,这就又牵涉到养生了,人体能储能越多,合理消耗能量越少,自然越健康,上下通达。学东西一样,1.减少分散的东西,2.专注要做的事情。每次要进入心流状态:
提前准备好,水,食物,甜品。安静的环境(图书馆办公室,最好不要在家,在家是在考验定力)
1.首先要做的事情是增加仪式感,这也是为了提高专注力所铺路,做任何事情都要有个场,这样才能聚能,能量越聚越大。
具体做法 闭眼 沉思 冥想我又要来获取知识的能量了,相当于进食了。
2.准备好耳机设备(bose q35),这也算是为环境铺路。配合白噪音音乐(潮汐app),这是防止被外界打扰。
3.明确要干的事情,列好计划。
4.准备5分钟进入良好的状态,这就是延迟规律

未完待续